[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

TenontosaurusGood photo of _Tenontosaurus_ mounted skeleton here:
http://www.snomnh.ou.edu/mediarelations/Tenontosaurus/Tenontosaurs.jpg
Friendly - LJB.