[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

Re: More on the new pliosaurQuoting Danvarner@aol.com:

Here's an excellent website  about the new find from the University of Oslo:

http://www.nhm.uio.no/pliosaurus/english/index.html

Interestingly, the Norwegian content is quite different from the English:

<<Tenk deg et dyr så langt som en buss med tenner store som slangeagurker. Tenk deg samtidig at disse tennene sitter i et hode der en voksen mann kan legges på tunga og svelges hel?>>

'Imagine an animal as long as a bus with teeth as large as cucumbers. At the same time, imagine that these teeth sit in a head where a grown man can lie on the tongue and be swallowed whole.'


<<Verden vil aldri bli den samme igjen etter femte august 2006. I hvert fall ikke for deltagerne på ekspedisjonen ?Øglejegerne 2006?. De fant et fossilt skjelett av et av verdens største rovdyr noensinne - Pliosaurus. Skallen de fant er minst 2,1 meter lang og ryggvirvlene strekker seg minst seks meter bortover i fjellsiden. Oppbevaringen er perfekt, bare noen få ryggvirvler og snuten var rast nedover fjellsiden, resten ligger og venter på en storstilt utgravning i 2007.>>


'The world will never be the same again after August 5, 2006. In any case, not for the participants in the expedition "Reptile Hunters 2006". They found a fossil skeleton of one of the world's largest predators ever - *Pliosaurus*. The skull they found is at least 2.1 m long, and the vertebrae stretch at least 6 m along the hillside. The preservation is perfect, only a few vertebrae and the snout had fallen down the hillside, the rest lie and wait for a large excavation in 2007.'


<<Etter forrige ekspedisjon i 2004 var forventningene til funn skyhøye. Dette viste seg å holde stikk og området sør for Diabasodden er nå allerede blant de fire beste stedene i verden for funn av marine øgler. I løpet av 11 heseblesende dager ble det funnet og kartlagt 28 fossile skjeletter av havlevende øgler, i størrelse fra et par meter til opp mot ti meter. Disse levde i havet som dekket Svalbard for rundt 150 millioner år siden.>>


'After an earlier expedition in 2004, expectations for discovery were sky-high. This held true [? - I'm not sure of the translation here], and the area south of Diabasodden is now already among the four best places in the world for finds of marine reptiles. In the course of eleven [heseblesende] days, 28 fossil skeletons of sea-living reptiles were found and catalogued, ranging in size from a couple of meters up to ten meters. These animals lived in the sea that covered Svalbard about 150 million years ago.'


<<27 av skjelettene var som forventet av former forskerne hadde sett lignende til i 2004, men skjelettet som ble funnet av Bjørn Funke sent på kvelden femte august var noe helt annet. Selv etter bare noen minutter på funnstedet konkluderte eksepedisjonsmedlemmene med at ?her er det et monster?. Den grove knokkelstrukturen og størrelsen på virvlene pekte mot ønskedrømmen ? et av de aller største rovdyrene som har levd. Snuten av dyret var rast nedover fjellsiden og ble derfor innsamlet. Bitene ble senere limt sammen og identifisert.>>


'27 of the skeletons were, as expected, of forms the researchers had spotted in 2004, but the skeleton that was found by Bjørn Funke late in the evening of August 5 was something completely different. Even after only a few minutes at the discovery site, the members of the expedition concluded that "there's a monster here". The [grov] bone structure and the size of the vertebrae pointed toward their wildest dream - one of the very biggest predators that has ever lived. The animal's snout had fallen down over the hillside and was therefore collected. The bits were later glued together and identified.'


<<Tennenes form i tverrsnitt er trekantet og dette er et sikkert kjennetegn på Pliosaurus. Pliosaurus er en av de aller største rovøglene som har levd noen gang. De spiste de andre fiskeøglene og svaneøglene i havet. Skjeletter er funnet i England, Russland og i Argentina. Det finnes ingen hele skjeletter, så funnet på Svalbard vil få stor betydning i forståelsen av disse store monstrene. Liopleurodon er den mer kjente slektningen til Pliosaurus, men de er så like og vi har så få fossiler at forskerne faktisk ikke er enige om det er to forskjellige former. Kanskje dette kan bli besvart med det utrolig godt bevarte skjelettet på Svalbard.>>


'The form of the teeth in cross section is triangular, and this is a sure diagnostic character of *Pliosaurus*. *Pliosaurus* is one of the very largest predatory reptiles that has ever lived. They ate the other ichthyosaurs and plesiosaurs in the sea. Skeletons have been found in England, Russia, and in Argentina. No complete skeletons have been found, so the find at Svalbard will greatly increase our understanding of this huge monster. *Liopleurodon* is the better-known relative of *Pliosaurus*, but they are so alike and we have so few fossils that researchers are actually not in agreement as to whether there are two separate forms. Perhaps this can be answered with the unbelievably well-preserved skeleton at Svalbard.'


-- Nick Pharris Department of Linguistics University of Michigan

"Creativity is the sudden cessation of stupidity."
    --Edwin H. Land