[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

Re: PDFs requestI've already received an English translation of this one:

- Bai, Z., Yang, J. & Wang, G. 1990. A new genus of prosauropod from the Yuxi (region) of Yunnan Province [Yunnan Yuxi yuanxijiao lei yi xin shu]. Yuxi Cultural Organization [Yuxi Wen Tuan] 1: 14 - 23. [describing _Yimenosaurus_];

... as well as a copy of this:

- description of _Nanyangosaurus_ by: Xu, Zhao, Lu, Huang, Li & Dong (2000);

... and I'm still awaiting for the last:

- Wang, X.-L. & Xu, X. 2001. A new iguanodontid (_Jinzhousaurus yangi_ gen. et sp. nov.) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Chin. Sci. Bull. 46: 1669 - 1672.

Cheers, DM
------------------------------------
mgr Dawid Mazurek
dawidmazurek@wp.pl
tel.: 0 - 694 640 755
gg: 3903142
skype: dawid.mazurek