[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

Chinese Fossil eggs Dear list,

I'm looking for a couple of references of dinosaur eggs of China. I'd
be grateful if you can send me a copy of this papers.

Xiaosi Fang, Liwu Lu, Zhengwu Cheng, Yuping Zou, Qiping Pang, Yimin
Wang, Keqiao Chen, Zhen Yin, Xiaohong Wang, Jinru Liu, Honliang Xie
and Yuegao Jin. 1998. On the Cretaceous fossil eggs of Xixia County,
Henan Province, Geological Publishing House, Beijing. 125 pp., 21 pls.
-- Copy or how can I order this one?

 XiaoSi Fang; Zhi-Jun Zhang; Xian-Qiu Zhang; Li-Wu Lu; Ying-Jian Han;
Pei-Xian Li. 2005. Fossil Eggs from the Heyuan Basin, east-central
Guangdong, China. Geological bulletin of China 24(7): 682-686.

Best whishes and happy new year!

Josep Fortuny
Institut Català de Paleontologia
www.icp.cat